സ്ഥാപനം

കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷൻ 1969 ജൂലൈ മാസത്തിൽ രൂപീകൃതമായി. കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്ക് 1971 മുതല്‍ തുടക്കമിട്ടു. രൂപീകൃതമായ കാലയളവിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം  ലോകത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്‍റെ അറിയപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.ഇന്ന് കോര്‍പ്പറേഷൻ 250 കോടിയിലതികം വിറ്റുവരവ് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ്‌.

കേരളത്തില്‍ മൊത്തമായി കാഷ്യു കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ കീഴിൽ 30 ഫാക്ടറികളാണുള്ളത്.ഈ ഫാക്ടറികളിലായി 20000ത്തോളം തൊഴിലാളികളും 1500റോളം ജീവനക്കാരു൦ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷൻ ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപന൦ എന്ന നിലയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ താല്‍പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചും കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നല്‍കിയും നിയമപരമായ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ(മിനിമം കൂലി,ബോണസ് മുതലായവ) നല്‍കിയും  കശുവണ്ടി വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

കശുവണ്ടി പരിപ്പിന്‍റെ ആവശ്യകത ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിക്കുകയും,  തോട്ടണ്ടിയുടെ ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കാഷ്യു കോര്‍പ്പറേഷൻ സ്വന്തമായി  കശുവണ്ടി തോട്ടം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ കോര്‍പ്പറേഷൻ മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനപ്പെട്ട e-mail id’s

 • kscdc@kerala.gov.in
 • ho.kscdc@kerala.gov.in
 • mdcdc@cashewcorporation.com
 • ho@cashewcorporation.com
 • cashewcorporation@asianetindia.com

E-mail ids of sections:

 • Assistant Personnel Manager
  apm@cashewcorporation.com
 • Assistant Finance Manager:
  afm@cashewcorporation.com
 • Assistant Production Manager:
  aprm@cashewcorporation.com
 • Superitendant (Commerce):
  cs1@cashewcorporation.com
 • Superintendant (Personnel):
  ps@cashewcorporation.com
 • Superintendant (Commerce):
  ms@cashewcorporation.com
 • Production Section:
  production@cashewcorporation.com
 • Personnel Section:
  personnel@cashewcorporation.com
 • ESI Section:
  esi@cashewcorporation.com
 • EPF Section:
  epf@cashewcorporation.com
 • Materials Section:
  materials@cashewcorporation.com
 • Sales Section:
  sales@cashewcorporation.com
 • Computer Cell
  computercell@cashewcorporation.com

Contact details of our 30 factories

 • Factory No.1, Kottiyam (Kollam District) (Ph: 0474-2530033)
  Email: f1@cashewcorportion.com
 • Factory No. 2, Kilikolloor (Kollam District) (Ph: 0474-2731277)
  Email: f2@cashewcorportion.com
 • Factory No. 4, Kayamkulam (Alappuzha District) (Ph: 0479-2442250)
  Email: f4@cashewcorportion.com
 • Factory No. 5, Mynagappallay (Kollam District) (Ph: 0476-2847726 )
  Email: f5@cashewcorportion.com
 • Factory No.6, Ayathil (Kollam District) (Ph: 0474-2729023)
  Email: f6@cashewcorportion.com
 • Factory No.7, Nooranad (Alappuzha District) (Ph: 0479-2386323)
  Email: f7@cashewcorportion.com
 • Factory No. 8, Puthoor (Kollam District) (Ph: 0474-2415532)
  Email: f8@cashewcorportion.com
 • Factoy No. 9, Kilimannoor (Thiruvananthapuram District) (Ph: 0470-2672224)
  Email: f9@cashewcorportion.com
 • Factory No. 10, Pulloor (Thrissur District) (Ph: 0480-2820204)
  Email: f10@cashewcorportion.com
 • Factory No. 11, Edamulakkal (Kollam District) (Ph: 0475-2273273)
  Email: f11@cashewcorportion.com
 • Factory No. 12, Chathannoor (Kollam District) (Ph: 0474-2593381)
  Email: f12@cashewcorportion.com
 • Factory No. 13, Thalassery (Kannur District) (Ph: 0490-2352609)
  Email: f13@cashewcorportion.com
 • Factory No. 14, Bharanikkavu (Kollam District) (Ph: 0476-2830357)
  Email: f14@cashewcorportion.com
 • Factory No. 15, Chittumala (Kollam District) (Ph: 0474-2585227)
  Email: f15@cashewcorportion.com
 • Factory No. 16, Adinad (Kollam District) (Ph: 0476-2897531)
  Email: f16@cashewcorportion.com
 • Factory No. 17, Kannanalloor (Kollam District) (Ph: 0474-2501035)
  Email: f17@cashewcorportion.com
 • Factory No. 18, Meikone (Kollam District) (Ph: 0474-2710995)
  Email: f18@cashewcorportion.com
 • Factory No. 20, Elampalloor (Kollam District) (Ph: 0474-2522398)
  Email: f20@cashewcorportion.com
 • Factory No. 21, Palkulangara (Kollam District) (Ph: 0474-2710253)
  Email: f21@cashewcorportion.com
 • Factory No. 22, Nedumpaikulam (Kollam District) (Ph: 0474-2522368)
  Email: f22@cashewcorportion.com
 • Factory No. 24, Karimulakkal (Alappuzha District) (Ph: 0479-2382332)
  Email: f24@cashewcorportion.com
 • Factory No. 26, Thettikkuzhy (Kollam District) (Ph: 0474-2530014)
  Email: f26@cashewcorportion.com
 • Factoy No. 27, Eravipuram (Kollam District) (Ph: 0474-2728143)
  Email: f27@cashewcorportion.com
 • Factory No. 28, Parippally (Kollam District) (Ph: 0474-2572053)
  Email: f28@cashewcorportion.com
 • Factory No. 29, Paruthumpara (Kollam District) (Ph: 0474-2522497)
  Email: f29@cashewcorportion.com
 • Factory No. 30, Kunnathoor (Kollam District) (Ph: 0476-2856135)
  Email: f30@cashewcorportion.com
 • Factory No. 31, Kallumthazham (Kollam District) (Ph: 0474-2710228)
  Email: f31@cashewcorportion.com
 • Factory No. 32, Kanjamkadu (Kollam District) (Ph: 0474-2747384)
  Email: f32@cashewcorportion.com
 • Factory No. 33, Kadakkal (Kollam District) (Ph: 0474-2422023)
  Email: f33@cashewcorportion.com
 • Factory No. 34, Chengamanad (Kollam District) (Ph: 0474-2402554)
  Email: f34@cashewcorportion.com

Copyright 2019 © Kerala State Cashew Development Corporation Ltd. All rights are reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
Website Designed and Developed by Inter Smart Solution Pvt. Ltd